ระเบียบ / ประกาศ / หลักเกณฑ์

ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง
> ขอซักซ้อมแนวปฏิบัติการใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรณีดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์22 ก.ค.64
> ประกาศมหาวิทยาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2)25 พ.ย.63
> ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย28 ก.ย.63
> การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่ 2) 22 ต.ค. 62
> การกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากรที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือค่าสมนาคุณและหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน
หรือค่าสมนาคุณของบุคลากรคณะทันตแพทย์ (ประเภทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งบุคลากรขาดแคลนคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ฉบับแก้ไข
03 ก.ย. 55
> การกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากรที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือค่าสมนาคุณและหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน
หรือค่าสมนาคุณของบุคลากรคณะทันตแพทย์ (ประเภทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งบุคลากรขาดแคลนคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
23 ส.ค. 55
> หลักเกณฑ์และการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่มีตำแหน่งทางวิชาการ20 ส.ค. 51
> การจ่ายเงินค่าตอบแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี29 ต.ค. 50
> การกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากรที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือค่าสมนาคุณและหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน
หรือค่าสมนาคุณของบุคลากรคณะทันตแพทย์ (ประเภทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้ช่วยรองคณบดี)
18 ก.ย. 50
> การกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากรที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือค่าสมนาคุณและหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน
หรือค่าสมนาคุณของบุคลากรคณะทันตแพทย์ (ประเภทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้)
18 ก.ย. 50
> การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ช่วยคณบดี17 ส.ค. 50
> ระเบียบมหาวิทยาสงขลานครินทร์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าสมนาคุณแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 255002 ส.ค. 50
> หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัตินอกเขตที่ตั้งที่ทำการจากเงินรายได้ของหน่วยงาน17 พ.ค. 50
> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 255021 ม.ค. 50
> ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตที่ตั้ง
ที่ทำการจากเงินรายได้ของหน่วยงาน พ.ศ. 2544
26 ต.ค. 44

ค่าอาหารประชุม

Search