• 5 เมษายน 2021
  • 14:54
  • journal
  • 784

การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของขากรรไกรล่างหลังการแก้ไขปัญหาฟันสบลึกในผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติประเภทที่ 2 ที่ยังมีการเจริญเติบโต

Mandibular position and movement changes after deep overbite correction in Class II growing patients
พรพรรณ จริยวิทยากุล ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
Pornpan Jariyavithayakul Chairat Charoemratrote
fulltext

การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วการเคี้ยวและสมรรถนะการบดเคี้ยว

The assessment of relationship between chewing rate and masticatory performance
ภัทรา สุมณศิริ อุดม ทองอุดมพร
Pattra Sumonsiri Udom Thongudomporn
fulltext

ผลการเคลือบสารตัวเติมซิลิกาเมโซพอร์ด้วยไซเลนต่อสมบัติการดูดกลับฟลูออไรด์ และความสามารถในการปรับสภาพกรดแลคติกให้เป็นกลางของวัสดุเรซิน

Effect of silane-coated mesoporous silica filler on the fluoride recharge and lactic acid neutralizing ability of resin-based materials
อธิคม สุรินทร์ธนาสาร จิรวัฒน์ เชิงบันลือศักดิ์ นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล
Atikom Surintanasarn Jirawat Choengbunluesak Niyom Thamrongananskul
fulltext

คุณสมบัติของปลาสเตอร์หินประเภทที่ 3 ที่ผสมสารละลายโพแทสเซียมซัลเฟต หรือโพแทสเซียมคลอไรด์

Properties of type III stone mixed with potassium sulfate or potassium chloride solutions
ชนานาถ ไชยดิษกุล สุพาณี บูรณธรรม
Chananarth Chaiditsakul Supanee Buranadham
fulltext

ฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียมในผู้ป่วยเอกโตเดอร์มัลดิสเพลเซียที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ : รายงานผู้ป่วย

Implant-Retained Overdenture in Ectodermal Dysplasia with Cleft Lip and Cleft Palate Patient : A case report
นารินทร์ แก้วบัวสา ศศิวิมล เสนาะกรรณ์
Narin Kaewbuasa Sasiwimol Sanohkan
fulltext

ผลของความแข็งผิววัสดุปรับสภาวะเนื้อเยื่อหลังจากการใส่สารสกัดน้ำมันหอมระเหยตะไคร้

ชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ ไพฑูรย์ ดาวสดใส กมลพันธ์ เนื่องศรี
Effect of lemongrass essential oil incorporation on hardness of tissue conditioner
Chaeemas Chaiviriyawong Paitoon Daosodsai Kamonphan Nuangsri
fulltext

การฟอกสีฟันในฟันที่ไม่มีชีวิต

Non-vital tooth bleaching
ภาณุภัทร ภูมิภัทราคม นันทวรรณ กระจ่างตา ศีลัสยา ลีลาพงศ์ฤทธิ์ ตุลย์ ศรีอัมพร อวิรุทธ์ คล้ายศิริ
Panupat Phumpatrakom Nantawan Krajangta Seelassaya Leelaponglit Tool Sriamporn Awiruth Klaisiri
fulltext

ผลของฟลูออไรด์เฉพาะที่ต่อการยับยั้งการสูญเสียแร่ธาตุของรอยผุบนด้านประชิด: การศึกษาในห้องปฏิบัติการ

อณิพิชญ์ ทรงกิติพิศาล ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ
Effect of topical fluoride on inhibition of demineralization of proximal caries: in vitro study
Anipit Songkitipisal Siriporn Songsiripradubboon
fulltext

การแปรงฟันภายใต้การดูแลต่อการคืนกลับแร่ธาตุของรอยผุระยะแรก

Supervised toothbrushing on remineralization of incipient carious lesions
ชนานุช จันปัญญา ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา
Chananuch Chanpanya1 Nattanan GovitvattanaFull Text
fulltext

ช่องว่างบริเวณขอบและภายในของครอบฟันเฟลด์สปาติกเซรามิกและไฮบริดเซรามิกที่ผลิตด้วยเทคนิคแคดแคม

The marginal and internal gap of feldspathic and hybrid ceramics crowns fabricated by CAD/CAM technology.
นันทวรรณ กระจ่างตา ธนาศักดิ์ รักษ์มณีย์ สุทธิศักดิ์ ไชยเดช ญาณิศา มหกิจเดชาชัย ชญานี ผลเจริญ อวิรุทธ์ คล้ายศิริ 
Nantawan Krajangta Thanasak Rakmanee Sutthisak Chaidet Yanisa Mahakijdechachai Chayanee Pholcharoen Awiruth Klaisiri
fulltext

Search