• 5 เมษายน 2021
  • 14:56
  • journal
  • 825

กลไกการดูดซึมฟลูออไรด์ในลำไส้เล็ก:กระบวนการไม่พึ่งพิงความเป็นกรดด่าง

Mechanism of fluoride absorption from small intestine ; a pH-independent event
จีรศักดิ์ นพคุณ
Jeerasak Nopakun
fulltext

ประสิทธิผลของการแปรงฟันโดยผู้ปกครองร่วมกับการใช้สีย้อมคราบจุลินทรีย์บนฟันชนิดเจลเพื่อกำจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ในเด็กพิเศษ

Effectiveness of parents’ brushing using oral erythrosine gel for plaque removal of children with special needs.
เสมอจิต พิธพรชัยกุล ปรียจักษณ์ ชินวราพัฒน์ พรพรรณ แซ่โล่ วินิตา วัชรานนท์ สิริพร รังสิตเสถียร
Samerchit Pithpornchaiyakul Preeyajak Chinwaraphat Pornpun Zaelo Winita Watcharanon Siriporn Rangsitsathian
fulltext

การฟอกสีฟันในฟันที่มีชีวิต

Vital tooth bleaching
อวิรุทธ์ คล้ายศิริ นันทวรรณ กระจ่างตา ชนกันต์ แผ้วพาลชน ตุลย์ ศรีอัมพร มินตรา วุฒิคุณ
Awiruth Klaisiri Nantawan Krajangta Chanakan Paaopanchon Tool Sriamporn Mintra Wutikhun
fulltext

การรักษาทันตกรรมจัดฟันแบบเสริมสำหรับผู้ใหญ่

Adjunctive orthodontic treatment for adult
เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์ สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล
Peungchaleoy Thammanichanon Supanee Suntornlohanakul
fulltext

ผลกระทบของซีเมนต์อุดคลองรากฟัน 4 ชนิดต่อเซลล์เอ็นยึดปริทันต์และเซลล์กระดูกของมนุษย์

The cytotoxic effect of 4 different types of sealers on human periodontal ligament cells and bone cells
ภาณุภัทร ภูมิภัทราคม, วรรณิดา ธรรมชัย, ธันย์ชนก โทรศักดิ์, รติพร สุภสิริ
Panupat Phumpatrakom Wannida Tammachai  Thanchanok Torasak  Ratiporn Supasiri

ผลของการออกแบบโพรงฟันต่อความแนบบริเวณขอบของเซรามิกออนเลย์ที่ออกแบบและขึ้นรูปโดยคอมพิวเตอร์

The effect of preparation designs and location of margins on the marginal gap of CAD/CAM ceramic onlays
อิสรพงษ์ ไทยนิมิต พจมาลย์ โตเทียม กรชนก วยัคฆานนท์
Itsalapong Thainimit Potjaman Totiam Kornchanok Wayakanon
fulltext

การเปรียบเทียบการขัดระบบต่างๆที่มีผลต่อความแข็งผิวและความหยาบผิวของนาโนฟิลด์ เรซินคอมโพสิต

Comparison of Polishing Systems on Surface Hardness and Surface Roughness of Nanofilled Resin Composites
ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ ฉัตรฤทัย กาญจนโสภณ ณัฐฐาพร นพรัตน์ อภิญญาพร โชติมโนธรรม กิจธนัสถ์ เชียงเงินธัญกุล ชิษณุ เลิศถวิลจิร วิบุลย์ ไพศาลกอบฤทธิ์
fulltext

ปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ในการบริโภคอาหารรสหวานของเด็ก 3-5 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Factors associated with sweetened food consumption among children aged 3-5 years in childcare center
สิริรัตน์ เกตุพงษ์พันธุ์ จันทร์พิมพ์ หินเทาว์ณัฐพร ยูรวงศ์
Sirirat Katepongpun Janpim Hintao Nattaporn Youravong
fulltext

ประสิทธิผลของการเทียบสีฟันของเครื่องสแกนในช่องปากและเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

Shade Matching Effectiveness of Intraoral Scanner and Spectrophotometer.
ธโนวิทย์ สุทธิกลัด ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง
Tanowit Suttiglud Chaimongkon Peampring
fulltext

แรงกดในฟันตัดล่างจากลวดนิกเกิลไทเทเนียมขนาดต่างกัน: การศึกษาในห้องปฏิบัติการ

Unloading intrusive force on mandibular incisors from different sizes of nickel-titanium archwires: A laboratory study
Pornpat Theerasopon Chairat Charoemratrote
พรพัฒน์ ธีรโสภณ ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
fulltext

Search