• 5 เมษายน 2021
  • 14:58
  • journal
  • 640

ผลประเมินของผู้ป่วยต่อการดูแลทางทันตกรรมที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์: การศึกษาแบบตัดขวาง ในนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Patient feedback with patient-centered dental care and its association with emotional intelligence: A cross-sectional study in undergraduate dental students at Prince of Songkla University
สุภาวดี เนาว์รุ่งโรจน์  จุฑารัชต์ มนัสชัย  กีรติ ว่องวิริยะโภคิน  จุฑารัชต์ มนัสชัย  พิชญาพร รัตติ  วัชชา ชินนิยมวณิช  ศุภรานัน ห่อวงศ์สกุล
Supawadee Naorungroj  Jutharat Manuschai  Keerati Wongwiriyapokin  Jutharat Manuschai  Pichayaporn Ratti   Watcha Chinniyomwanich   Supharanan Horwongsakul
fulltext


ผลของสารเคลือบผิวต่างชนิดต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคของกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปรด้วยเรซิน

Effect of different surface protection materials on microhardness of a resin-modified glass-ionomer cement
อวิรุทธ์ คล้ายศิริ  นันทวรรณ กระจ่างตา  Lili Yang
Awiruth Klaisiri  Nantawan Krajangta  Lili Yang
fulltext

การศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ของหลอดเลือดแดงรอบกระดูกปีกสะโพกส่วนลึกในบริบทของการผ่าตัดกระดูกปลูกจากสะโพกที่มีหลอดเลือดมาเลี้ยง

An anatomic study of deep circumflex iliac artery in context of vascularized iliac bone graft harvesting.
พิชัย วิทยากิตติพงษ์ สุเพ็ญ สมพงศ์ พรพิมล คีรีรัตน์
Pichai Vittayakittipong Supen Sompong Pornpimol Khirirat
fulltext

การใช้วิธีโค้ชและระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Applying coaching and mentoring for educational potential developing of undergraduate dental students, Prince of Songkla university
กิรณา ขันติโกสุม สายใจ ตัณฑนุช บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล
Kirana Kantikosum Saijai Tanthanuch Boonlert Kukiattrakoon
fulltext

ระดับขั้นการแปลงผันและความแข็งของเรซินคอมโพสิตเมื่อใช้เครื่องฉายแสงต่างกัน

Degree of conversion and hardness of resin composite using various light curing units
สายใจ ตัณฑนุช บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล
Saijai Tanthanuch Boonlert Kukiattrakoon
fulltext

ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยป้องกันทางทันตสุขภาพ การเคลือบหลุมร่องฟันและ การดื่มนมฟลูออไรด์ต่อการป้องกันฟันแท้ผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปี 2556-2559

The Effects of Sealant and Drinking Fluoridated Milk Factors on Dental Caries Reduction in Primary Children’s Permanent Teeth in Aoluk District, Krabi Province
Budsaba Poowattana Kanchana Saeyub
บุษบา ภู่วัฒนา กาญจนา แซ่ยับ
fulltext

ประเมินผลโครงการนมฟลูออไรด์ระยะ 3 ปีจังหวัดตรังปีการศึกษา 2557-2559

3 Years evaluation of milk fluoridation program in Trang in the academic year of 2014 – 2016
อาภาพรรณี เขมวุฒิพงษ์
Apapunnee Khemwuttipong
fulltext

การตอบสนองของเนื้อเยื่อชีวภาพต่อการรักษาด้วยการฉายเลเซอร์ระดับต่ำ (Low Level Laser Therapy; LLLT)

Biological response to low level laser therapy (LLLT)
ปภัสพงศ์ เพิ่มแสงงาม ชิดชนก ลีธนะกุล
Papatpong Phermsang-ngarm* Chidchanok Leethanakul
fulltext

ผลของการฟอกสีฟันในคลินิกทางด้านลิ้นต่อการเปลี่ยนแปลงของสีฟันทางด้านริมฝีปาก

The effects of lingual in-office bleaching on color changes of labial tooth surface.
นันทวรรณ กระจ่างตา ชยพร ศุภชาติวงศ์ จตุพร จันทรานนท์ รพีพรรณ มนต์อารักษ์ อวิรุทธ์ คล้ายศิริ
Nantawan Krajangta Chayaporn Supachartwong Jatuporn Jantranon Rapeepan Monarak Awiruth Klaisiri
fulltext

Search