บุคลากรสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน

รศ.ดร.ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล
หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน

อนุสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

ผศ.ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี
หัวหน้าอนุสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

sasap_sr5210@hotmail.com

ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล
ศาสตราจารย์

chidchanok.l@psu.ac.th

รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
รองศาสตราจารย์

metalbracket@hotmail.com

รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร
รองศาสตราจารย์

udom.t@psu.ac.th

รศ.ดร.ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล
รองศาสตราจารย์

samruaj@hotmail.com

อ.ทพ.ธนภัทร เจียรนัย
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

5510810016@psu.ac.th

อนุสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

รศ.ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์
หัวหน้าอนุสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

supacharin@hotmail.com

ทพ.ณัฐพงศ์ ถาวรวิสิทธิ์
ทันตแพทย์

nuttapong.tha@psu.ac.th

อนุสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

อ.ทพญ.อัจฉรา วัฒนาภา
หัวหน้าอนุสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

wachara69@hotmail.com

รศ.ดร.ทพญ.ณัฐพร ยูรวงศ์
รองศาสตราจารย์

pnuttapo@yahoo.com

ผศ.ดร.ทพญ.จันทร์พิมพ์ หินเทาว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

janpim.h@psu.ac.th

รศ.ดร.ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี
รองศาสตราจารย์

angkana.t@psu.ac.th

รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล
รองศาสตราจารย์

songchai.t@psu.ac.th

รศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์
รองศาสตราจารย์

stianviwat@gmail.com

ผศ.ดร.ทพญ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

hjaranya@hotmail.com

ผศ.ทพ.วรรธนะ พิธพรชัยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

pwattana@hotmail.com

ผศ.ทพญ.เสมอจิต พิธพรชัยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

samerchit.p@psu.ac.th

อ.ทพญ.ศีดา ณ นคร
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

seeda.n@psu.ac.th

อ.ทพญ.อริศา ศรีคง
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

srikong.arisa@gmail.com

อ.ทพญ.รังสินี เตชวิทูรวงศ์
อาจารย์

Lhanying77@gmail.com

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวธัญพิชชา ชูโสต
หัวหน้าสำนักงาน

thanpitcha.s@hotmail.com

นางนงนุช อาคาสุวรรณ
นักสุขศึกษาชำนาญการพิเศษ

nongnuch.a@psu.ac.th

นางสาวนงเยาว์ อุไรรัตน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับชำนาญงาน

nongyaow.u@psu.ac.th

นางจีระวรรณ ช่วยนุกูล
นักวิชาการอุดมศึกษา

jerawan.c@gmail.com

นางจารุวรรณ อินนุกูล
แม่บ้าน

Search