ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 429(6/2565) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 5 ท่าน

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง หัวหน้าสาขาวิชาประทันตกรรมประดิษฐ์ ในโอกาสได้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป มา ณ ที่นี้

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Search