สำหรับอาจารย์ นศ.หลังปริญญา และนศ.ชั้นปีที่ 6 (ยกเว้นไม่ต้องประเมินกลุ่มตัวเอง)
เกณฑ์การให้คะแนนอยู่ทางด้านล่างของตาราง

เวลากดที่ชื่อเรื่องเพื่อให้คะแนนอ.ที่ปรึกษา
09.00-09.50กลุ่มที่ 3 เรื่อง Bone scaffoldอ.บัญชา
9.50-10.40กลุ่มที่ 1 เรื่อง Bonding of fiber post to root canal dentin: Substrate and Materials considerationอ.จุฑาทิพย์
10.40-11.30กลุ่มที่ 7 เรื่อง Indirect bonded restorationอ.ชัชวิน
13.00-13.50กลุ่มที่ 2 เรื่อง Factors Affected Properties of Resin in 3D Printing Procedureอ.ศักรินทร์
13.50-14.40กลุ่มที่ 5 เรื่อง Bioactive molecules in Regenerative dentistryอ.สมจินต์
14.40-15.30กลุ่มที่ 4 เรื่อง Bioceramic sealerอ.เกวลิน/อ.พิชชา
15.30-16.20กลุ่มที่ 6 เรื่อง Biodentineอ.ณัฐพล

เกณฑ์การให้คะแนน

1. เนื้อหา 5 คะแนน
   • มีความถูกต้องและชัดเจน เนื้อหามีความกระชับ
   • เนื้อหาตรงกับหัวข้อเรื่องที่นำเสนอ
   • วิเคราะห์และอภิปรายในหัวข้อที่นำเสนอ
   • อ้างอิงจาก original paper
2. การนำเสนอ 5 คะแนน
   • การนำเสนอกระชับ
   • เหมาะสมกับเวลาที่กำหนด
   • ใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
   • สื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้
   • มีความสมบูรณ์ของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ
3. การตอบข้อซักถาม 5 คะแนน
   • ตอบตรงคำถาม
   • ประมวลความรู้ในการตอบคำถามให้เข้าใจได้
   • มีหลักฐานอ้างอิงได้

Search