OKR & Staff tools

OKR & Staff tools

Action Tools

KPI หัวหน้าสาขาวิชา
Year Plan สาขาวิชา
Objectives & Key results
TOR บุคลากรทุกประเภท
TOR16% สายวิชาการ Link
TOR16% สายสนับสนุน Link
Work Process สาขาวิชา
จองห้องประชุมม้าศึก
KM สายสนับสนุน
สร้างบัญชีผู้ใช้เว็บไซต์สาขาวิชา
ภาระงานที่กำหนด 2564-2565
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน 2566
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน

Search