บุคลากร

หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง
หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
รศ.ดร.ทพญ.จุฑาทิพย์ สมิตไมตรี
รองหัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

สายวิชาการ

ผศ.ดร.ทพญ.สุพาณี บูรณธรรม
อาจารย์
ผศ.ทพ.จักรี องค์เทียมสัคค์
อาจารย์
รศ.ดร.ทพญ.ศศิวิมล เสนาะกรรณ์
อาจารย์
ผศ.ทพ.ไพฑูรย์ ดาวสดใส
อาจารย์พิเศษ
ผศ.ทพญ.ปณิตา ฉันทนาวิลาส
อาจารย์
ผศ.ดร.ทพญ.ผุสดีพร ธรรมจารึก
อาจารย์
อ.ทพ.นิกูล ชุ่มเสนา
อาจารย์
อ.ทพญ.จีนารักษ์ ดวงสุวรรณ
อาจารย์
อ.ทพญ.เบญจภรณ์ พิทักษ์มหามงคล
อาจารย์
อ.ทพญ.รสิตา กุศลพัฒน์
ผู้ช่วยอาจารย์
อ.ทพญ.แพรวา มะอาจเลิศ
ผู้ช่วยอาจารย์

สายสนับสนุน

จรรยา ชื่นอารมณ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ณภัทรชนก มหาเกตุ
นักวิชาการอุดมศึกษา
วิรัช สงวารี
แม่บ้าน 2

Search