ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

  • โทรศัพท์: 0-7428-7561
  • โทรสาร:
  • Email: napatchanok.m@psu.ac.th

Search