สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จัดการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการรักษาผู้ป่วยทางด้านการใส่ฟันเทียมชนิดต่าง ๆ และการทำอวัยวะเทียมบนใบหน้าและขากรรไกร (Maxillofacial Prostheses) โดยศึกษาวิธีการตรวจ บันทึกประวัติ ลักษณะกายวิภาคในช่องปาก เทคนิคการพิมพ์ปาก และวิธีการสบฟันที่ผิดปกติ เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับการใส่ฟันเทียม  โดยฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและคลินิกในการออกแบบซ่อม เตรียมฟันและใส่ฟันเทียมทั้งแบบถอดได้บางส่วนและฟันเทียมทั้งปาก  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการใส่ฟันเทียม 

นอกจากนี้ ภาควิชายังรับผิดชอบการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับวัสดุทางทันตกรรม ได้แก่ ทันตวัสดุ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทันตกรรมประเภทต่าง ๆ โดยศึกษาคุณสมบัติ ชนิดหรือประเภทและประโยชน์ของวัสดุ รวมทั้งวิธีการใช้ การเก็บรักษาและการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ

Search