Year Plan มิย.67 – กค.2568

Year Plan มิย.67 – กค.2568

แผนงานสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  มิถุนายน 2567 – กรกฎาคม 2568

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2567 2568
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1. ติดตามความคืบหน้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และรายงานต่อที่ประชุมสาขา ผู้รับผิดชอบรายวิชา *   *   *   *   *   *  
 2. สัมภาษณ์ความคิดเห็นจากบัณฑิตหลังปริญญาต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา และหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ผศ.ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง   และนางณภัทรชนก มหาเกตุ *                      
3. จัดทำการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรหลังปริญญาที่มีความพร้อม (การนำเสอนรายงานผู้ป่วย, สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้, ทันตกรรมรากเทียม โดยมีช่องทางผ่านออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนย้อนหลังได้ ผศ.ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง     *                    
4.ปรับปรุง course syllabus ให้สอดคล้องกับ AUNQA และการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ผู้รับผิดชอบรายวิชา     *                  
5. ยื่นขอทุนวิจัยภายนอกของสำนักการวิจัยแห่งชาติในขอบเขตทุนวิจัยเพื่อรองรับนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ผศ.ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง       *                  
6.ติดตามความคืบหน้าของนักศึกษาระดับหลังปริญญาโดยจัดการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และรายงานต่อที่ประชุมสาขา ผู้รับผิดชอบรายวิชา       *       *       *
7. ทำการติวสอบ NL ครั้งที่ 1 อ.นิกูล ชุ่มเสนา           *            
8. ติดตามรวบรวมความก้าวหน้าด้านการตีพิมพ์ผลงานของอาจารย์ในสาขาวิชาครั้งที่ 1 ผศ.ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง               *         *
9. ทำการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร ผศ.ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง  และ ผศ.ทพ.จักรี องค์เทียมสัคค์             *          
10. ทำการติวสอบ NL ครั้งที่ 2 อ.นิกูล ชุ่มเสนา                 *      
11. ออกหน่วยฟันเทียมพระราชทาน หรือทันตกรรมทั่วไป ผศ.ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง                     *    

Search