ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร หัวหน้าทีมและ รศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.จิตตรียา ตันสกุล คณะวิทยาศาสตร์ และ อ.ทิติพร ณ นคร คณะวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร หัวหน้าทีมและ รศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.จิตตรียา ตันสกุล คณะวิทยาศาสตร์ และ อ.ทิติพร ณ นคร คณะวิทยาการจัดการ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานนวัตกรรมสารยึดติดทางทันตกรรมที่ทนต่อการเสื่อมสภาพและต้านเชื้อแบคทีเรีย ในโครงการ Life Science Level Up Challenge 2020 หรือโครงการกิจกรรมส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มนักวิจัยและบริษัท Startup ด้านเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพรายใหม่ 2020 ซึ่งได้รับรางวัลจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ลาน Charoennakorn Hall , M Floor ICONSIAM

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Search