กองทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์

ทุนวิจัยภายในคณะทันตแพทยศาสตร์

ทุนอุดหนุนการวิจัย


1 สำหรับอาจารย์
   1.1 > ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยนำร่อง (pilot study) และทุนวิจัยประเภททั่วไป
   1.2 > ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์
   1.3 > ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทการจัดตั้งหน่วยวิจัย (RU)
   1.4 > ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัย (RC)

2 สำหรับนักศึกษา
   2.1 > ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทโครงงานนักศึกษาปริญญาตรี (Junior Project)
   2.2 > ทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โครงานพิเศษ งานวิจัย การศึกษาหลังปริญญา

3 เกณฑ์และอัตราการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน


1 ทุนค่าขัดเกลาภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
2 ทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตํารา
3 ทุนสนับสนุนเงินรางวัลและการตีพิมพ์บทความวิจัย
   3.1 > ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ (Page Charge)
   3.2 > การสนับสนุนรางวัลตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
   3.3 > ทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

4 ทุนสนับสนุนอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อผลิตผลงานตีพิมพ์ (Update : 7/03/2022)

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงาน สำหรับอาจารย์/บุคลากร


1 ทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ และการนำเสนอผลงาน ในการประชุม IADR SEA /SEAADE

     1.1 > ประกาศกองทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ และการนำเสนอผลงาน ในการประชุม IADR SEA /SEAADE (Update : 1/02/2023)

   1.2 > แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการเดินทางไปเข้าร่วมอบรม และเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

2 ทุนสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ
   2.1 > ประกาศกองทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ (Update : 7/03/2022)

ทุนอื่นๆ


1 ทุนสนับสนุนการเดินทางไปเข้าร่วมอบรม สัมมนา งานวิจัย

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัย


1 พระราชบัญญัติ (เอกสารแนบ)
2 แนวปฏิบัติการเปิด – ปิดบัญชีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย


Search