งานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

1. งานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   1.1 มือใหม่หัดร่าง “ร่างคำขอ”
   1.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ PITI
   1.3 รายการจดทะเบียน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คณะทันตแพทยศาสตร์
   1.4 ข้อควรรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร


2. งานวิจัย/งานนวัตกรรม
   2.1 ผลงานที่ได้รับความคุ้มครอง (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) ของคณะทันตแพทยศาสตร์
   2.2 ผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย


3. งานวิจัยในเครื่องมือแพทย์
   3.1   สรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์
   3.2   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์
   3.3   หลักเกณฑ์การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง
   3.4   คู่มือการขอผ่อนผันการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
   3.5   คู่มือแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยนอกร่างกาย
   3.6   คู่มือแนวทางการดำเนินการขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ทั่วไป
   3.7   คู่มือการขอผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก ตามมาตรา 34
   3.8   คู่มือการจดทะเบียนสถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์
   3.9   ช่องทางการติดต่อกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)
   3.10  คูุ่มือเครื่องมือแพทย์อื่น ๆ

Search