หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

ศูนย์วิจัยกลางทางทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการของเรา

กองทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์
นวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญา
สัตว์ทดลอง
โปรแกรมขัดเกลาภาษา
งานห้องปฏิบัติการวิจัย
จองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์
อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการ
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย

แผนผังการสนับสนุนทุนวิจัยในภาพรวม
Research roadmap
รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล WoS
ตรวจสอบรายชื่อวารสารปัจจุบันในฐานข้อมูล Scopus
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการประจำปี 2017- 2022
วิธีการสืบค้นผลงานวิชาการระดับนานาชาติ จากฐานข้อมูล JCR
วิธีการสืบค้นผลงานวิชาการระดับนานาชาติ จากฐานข้อมูล Scopus
รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

เกี่ยวกับเรา

VDO แนะนำหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ติดต่อเรา

Key Report

Key Report

การพัฒนางาน (LEAN)

การจัดเก็บผลงานวิชาการ ในฐานข้อมูลวิจัย
ขั้นตอนการเข้ารับบริการในส่วนงานปฏิบัติการวิจัย

ข้อมูลการจัดการความรู้ (KM)

KM ประจำปี 2565

VDO บรรยายพิเศษในกิจกรรม Lunch and learn

Package 1
Package 2
package 3
package 4

Search