วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

 • เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     – มุ่งเน้นการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้และประเทศไทย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เพิ่มผลผลิตของผลงานทางวิชาการ

พันธกิจ

 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการวิจัย รวมทั้งวางแผนจัดหาครุภัณฑ์วิจัยเพื่อการวิจัย
 • ดำเนินการมาตรฐานการวิจัย และสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • เป็นสื่อกลางในการประสานประโยชน์และความเข้าใจด้านข้อมูลการวิจัยระหว่างคณะฯ และมหาวิทยาลัย

สมรรถนะหลัก

 • การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี รูปแบบฐานสมรรถนะ (Competency Based Learning) และดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี ตอบสนองความต้องการชุมชน
 • การจัดการศึกษาระดับหลังปริญญาแบบบูรณาการสหสาขา ฝึกทักษะทางวิชาชีพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิที่หลากหลาย บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมอันดี
 • สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
 • รักษาทางทันตกรรมระดับตติยภูมิสหสาขาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Search