บุคลากรประจำหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-mail : sukanya.ti@psu.ac.th

เจ้าหน้าที่

นายเขมรัฐ เขมวงศ์
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

E-mail :  kemarajt.k@psu.ac.th

โทร. 7504

นางสาวปรียาภัทร์ ยอดทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา

Email :  peeyapat.y@psu.ac.th

โทร. 7533

นางสาวสโรชา ฤทธิเดช
นักวิทยาศาสตร์

E-mail :  sarocha.ri@psu.ac.th

โทร. 7533, 7504

นายกฤตภาส แก้วหนู
นักวิทยาศาสตร์

E-mail :  krittapas.k@psu.ac.th

โทร. 7533, 7504

นางสาวเบญจรัตน์ นุ้ยแนบ
พนักงานธุรการ

E-mail :  benjarat.n@psu.ac.th

โทร. 7533, 7504

Search