บุคลากรประจำหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการศึกษาหลังปริญญา

E-mail :  srisurang.s@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ผุสดีพร ธรรมจารึก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

E-mail :  piping48@hotmail.com

อาจารย์ ดร.นันทิยา พาหุมันโต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

E-mail :  nuntiya.p@psu.ac.th

เจ้าหน้าที่

นายเขมรัฐ เขมวงศ์
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

E-mail :  kemarajt.k@psu.ac.th

โทร. 7504

นางสาวปรียาภัทร์ ยอดทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา

Email :  peeyapat.y@psu.ac.th

โทร. 7533

นางสาวสโรชา ฤทธิเดช
นักวิทยาศาสตร์

E-mail :  sarocha.ri@psu.ac.th

โทร. 7533, 7504

นางสาวเบญจรัตน์ นุ้ยแนบ
พนักงานธุรการ

E-mail :  benjarat.n@psu.ac.th

โทร. 7533, 7504

Search