บุคลากรประจำงานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-mail : sukanya.ti@psu.ac.th

เจ้าหน้าที่ หน่วยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

นายเขมรัฐ เขมวงศ์
หัวหน้าหน่วยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

E-mail :  kemarajt.k@psu.ac.th

โทร. 7504

นางสาวปรียาภัทร์ ยอดทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา

Email :  peeyapat.y@psu.ac.th

โทร. 7533

นางสาวเบญจรัตน์ นุ้ยแนบ
พนักงานธุรการ

E-mail :  benjarat.n@psu.ac.th

โทร. 7533, 7504

เจ้าหน้าที่ หน่วยปฏิบัติการเครื่องมือวิจัย

นางสาวสโรชา ฤทธิเดช
นักวิทยาศาสตร์

E-mail :  sarocha.ri@psu.ac.th

โทร. 7533, 7504

นายกฤตภาส แก้วหนู
นักวิทยาศาสตร์

E-mail :  krittapas.k@psu.ac.th

โทร. 7533, 7504

นายชัยยุทธ รุ่งเรืองเกียรติ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

E-mail :  chaiyut.r@psu.ac.th

โทร. 7504

Search