ประวัติความเป็นมา

หน่วยส่งเสริมและพัฒนางาน หรือเดิมชื่อ “ศูนย์วิจัยกลาง” เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายในของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านการวิจัยโดยในปีที่ก่อตั้งมีเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วย 2 คน คือ นักวิชาการศึกษา 1 คน และ นักวิทยาศาสตร์ 1 คน โดยรับผิดชอบในส่วนงานหลักคืิอ กองทุนวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์, การให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ปัจจุบันจัดตั้งเป็น สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

เนื่องจากการสนับสนุนงานวิจัยในภาพรวมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีความหลากหลาย และคลอบคลุมในหลายส่วนงาน มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยให่้เป็นไปตามนโยบายของคณะทันตแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับการะงานที่รับผิดชอบ เป็น “หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย” ในปี พ.ศ.2560

 

ประวัติความเป็นมา

ภาระหน้าที่ของหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

1. เป็นศูนย์กลางขของห้องปฏิบัติการสำหรับวิจัย เนื่องจากครุภัณฑ์สำหรับทำงานวิจัยมีราคาค่อนข้างแพง คณะฯ จึงมีนโยบายให้จัดซื้อครุภัณฑ์วิจัยติดตั้งไว้ที่หน่วยงานกลางเพื่อให้นักวิจัยจาก ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถไปขอใช้บริการได้ ซึ่งการตั้งหน่วยงานกลางจะเป็นการประหยัดงบประมาณสามารถนำงบประมาณที่มีไปจัดซื้อเครื่องมือหลากหลายมากขึ้น

2. สนับสนุนการทำงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ เช่น อำนวยความสะดวกและจัดหาแหล่งทุน ประสานงานการขอรับทุน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้บุคลากรของคณะมีงานวิจัยมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรม Research Day มีคณะกรรมการวิจัย เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายด้านงานวิจัยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจุบันหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

มีภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. งานกองทุนวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
  2. การบริการห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  3. งานมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมี และชีวภาพ
  4. งานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

Search