ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ทพญ.สายใจ  ตัณฑนุช
และ ศาสตราจารย์ ทพ.บุญเลิศ  กู้เกียรติตระกูล

ตีพิมพ์เรื่อง :In vitro surface and color changes of tooth-colored restorative materials after sport and energy drink cyclic immersions

ในวารสาร :  BMC Oral Health
อยู่ในฐานข้อมูล :  Web of Science Q1

ทพญ.ภรณ์ทิพย์ ตั้งธนะวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษา :
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก  ลีธนะกุล
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์  สุทธปรียาศรี

ตีพิมพ์เรื่อง :Light orthodontic force with high-frequency vibration accelerates tooth movement with minimal root resorption in rats

ในวารสาร :  Clinical Oral Investigations 2022
อยู่ในฐานข้อมูล :  Web of Science Q2

ศาสตราจารย์ ดร.รวี  เถียรไพศาล
และ อาจารย์ ดร.นันทิยา  พาหุมันโต

ตีพิมพ์เรื่อง :Characterization of Short Chain Fatty Acids Produced by Selected Potential Probiotic Lactobacillus Strains

ในวารสาร :  Biomolecules
อยู่ในฐานข้อมูล :  Web of Science Q2

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์
และ อาจารย์ ดร.ทพ.ปัณณพัฒน์  จันทร์มณี

ตีพิมพ์เรื่อง :The Accuracy of Lateral Cephalogram for Measuring Alveolar Bone Thickness and Root Diameter on Mandibular Incisors

ในวารสาร :  Diagnostics
อยู่ในฐานข้อมูล :  Web of Science Q2 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชัยมงคล  เปี่ยมพริ้ง

ตีพิมพ์เรื่อง :Comparison of Regular and Speed Sintering on Low-Temperature Degradation and Fatigue Resistance of Translucent Zirconia Crowns for Implants: An In Vitro Study

ในวารสาร :  Journal of Functional Biomaterials
อยู่ในฐานข้อมูล :  Web of Science Q2

Search