ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี
และ ศาสตราจารย์ ทพญ.ปริศนา ปริพัฒนานนท์

ตีพิมพ์เรื่อง :Fabrication and characterization of a bioactive composite scaffold based on polymeric collagen/gelatin/nano β-TCP for alveolar bone regeneration

ในวารสาร :  Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials
อยู่ในฐานข้อมูล :  Web of Science Q2 / Scopus Q1

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์
และ ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล

ตีพิมพ์เรื่อง :Effects of continuous and released compressive force on osteoclastogenesis in vitro

ในวารสาร : Journal of Oral Biology and Craniofacial Research
อยู่ในฐานข้อมูล :  Scopus Q1

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.นฤทธิ์ ลีพงษ์
อาจารย์ ทพญ.ดนัยา ศุภกาญจนกันติ
และ รองศาสตราจารย์ นพ.ทพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์

ตีพิมพ์เรื่อง :Characteristics of Buccal Fat Adipose-Derived Stem Cells Cultured in Autologous Human Serum-and Fetal Bovine Serum-Supplemented Media: A Comparative Study

ในวารสาร :  Journal of Health Science and Medical Research
อยู่ในฐานข้อมูล :  Scopus Q4

อาจารย์ ทพ.ศักรินทร์ ตั้งโพธิธรรม

ตีพิมพ์เรื่อง :The effect of different pain characteristics on jaw functional limitations in patients with temporomandibular disorders

ในวารสาร : Journal of Oral Rehabilitation
อยู่ในฐานข้อมูล : Web of Science Q2 / Scopus Q1

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

ตีพิมพ์เรื่อง :Age estimation by hand and wrist radiographs using the Greulich and Pyle method in a southern Thailand population

ในวารสาร : Australian Journal of Forensic Sciences
อยู่ในฐานข้อมูล : Web of Science Q4 / Scopus Q3

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี

ตีพิมพ์เรื่อง :Fabrication of vascularized tissue-engineered bone models using triaxial bioprinting

ในวารสาร : Journal of Biomedical Materials Research – Part A
อยู่ในฐานข้อมูล : Web of Science Q2 / Scopus Q1

ศาสตราจารย์ ทพญ.ปริศนา ปริพัฒนานนท์

ตีพิมพ์เรื่อง :Effects of Oral Cavity Stem Cell Sources and Serum-Free Cell Culture on Hydrogel Encapsulation of Mesenchymal Stem Cells for Bone Regeneration: An In Vitro Investigation

ในวารสาร : Bioengineering
อยู่ในฐานข้อมูล : Web of Science Q2 / Scopus Q3

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดวงพร เกิดผล

ตีพิมพ์เรื่อง :Oral cancer epidemiology in relation to inter-country disparities in human development in south and Southeast Asia

ในวารสาร : Community Dentistry and Oral Epidemiology
อยู่ในฐานข้อมูล : Web of Science Q3 / Scopus Q1

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล
และ ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล

ตีพิมพ์เรื่อง :The role of autophagy in SIM mediated anti-inflammatory osteoclastogenesis through NLRP3 signaling pathway

ในวารสาร : Immunity, Inflammation and Disease
อยู่ในฐานข้อมูล : Web of Science Q3 / Scopus Q3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์

ตีพิมพ์เรื่อง :Prevalence and predictors of sleep bruxism in patients with obstructive sleep apnea and the effect of positive airway pressure treatment

ในวารสาร : Sleep and Breathing
อยู่ในฐานข้อมูล : Web of Science Q3 / Scopus Q1

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์
และ อาจารย์ ดร.นันทิยา พาหุมันโต

ตีพิมพ์เรื่อง :Periodontal diseases in Thai schoolchildren. Clinical and microbiological observations

ในวารสาร : Odontology
อยู่ในฐานข้อมูล : Web of Science Q3 / Scopus Q1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์
และ อาจารย์ ดร.นันทิยา พาหุมันโต

ตีพิมพ์เรื่อง :Prevalence and virulence factors of haemolytic Enterococcus faecalis isolated from root filled teeth associated with periradicular lesions: A laboratory investigation in Thailand

ในวารสาร : International Endodontic Journal
อยู่ในฐานข้อมูล : Web of Science Q1 / Scopus Q1

Search