ทุนสมทบค่าตีพิมพ์บทความวิจัย (Page Charge) จากเงินกองทุนวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้รับผิดชอบดูแล


นางสาวปรียาภัทร์ ยอดทอง
(นักวิชาการอุดมศึกษา)
Email : peeyapat.y@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 074-287533

Search