รายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI

วารสารใน Scopus

⇒ Scopus, the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

วารสารใน ISI web of knowledge

⇒ Web of Knowledge (formerly known as ISI Web of Knowledge) is an academic citation indexing and search service ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

วารสารใน Thai-Journal Citation Index (TCI)

⇒ Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

รายชื่อสำนักพิมพ์/วารสารที่ควรระมัดระวังในการตีพิมพ์

⇒ จากเว็บ Scholarly Open Access Critical analysis of scholarly open-access publishing ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

Search