ภาระงานที่ส่วนงานกำหนด 2564-2565

ภาระงานที่ส่วนงานกำหนด 2564-2565

การจัดการเกี่ยวกับภาระงานที่ส่วนงานกำหนดของสายสนับสนุนภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

 

บันทึกช่วยจำ กิจกรรม 2564

กรุณา login PSU-gmail ที่ google.com ก่อนเพื่อแก้ไขและ upload ไฟล์ ภาพได้

 

ภาระงานที่คณะฯ กำหนด พ.ศ.2565
เอกสารประกอบการประเมินภาระงานที่ส่วนงานกำหนด รอบ 1/2565 (1 ก.ค. 2564 – 30 พ.ย. 2564) และรอบ 2/2565 (1 ธ.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2565)

ลำดับที่ เรื่อง update หมายเหตุ permission
1 หลักเกณฑ์การประเมินที่ส่วนงานกำหนด พ.ศ.2565 2564-07-17    
2 ความก้าวหน้าของภาระงานที่ส่วนงานกำหนดส่วนที่ 1 (16%) 2564-07-30    
3 ความก้าวหน้าของภาระงานที่ส่วนงานกำหนดส่วนที่ 2 (ดาว) 2564-07-30    
4 รายชื่อโครงการในภาระงานที่ส่วนงานกำหนดส่วนที่ 1 (16%)
  – โครงการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานขั้นตอนการขอใช้เงิน เบิกจ่ายเงินทุนวิจัย การเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญาฯ
2564-07-30 ส่งแผนงาน 1/8/64  
5

รายชื่อโครงการในภาระงานที่ส่วนงานกำหนดส่วนที่ 2 (ดาว)
  1. กิจกรรมทีมเด่นเห็นผลเริ่ด การพัฒนาโปรแกรมครุภัณฑ์สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
   1.1 นำเสนอ OKR เมื่อ 13/9/64
   1.2 ผลดำเนินการ
  2. กิจกรรมยืน 1 พึ่งตนเอง การพัฒนาโปรแกรมสารบบข้อมูลสารเคมีของห้องปฏิบัติการทันตวัสดุด้วยโปรแกรม Microsoft access (จรรยา)

2564-07-29 ส่งแผนงาน 1/8/64  

 

 

ภาระงานที่คณะฯ กำหนด พ.ศ.2564
เอกสารประกอบการประเมินภาระงานที่ส่วนงานกำหนด รอบ 1/2564 (1 ก.ค. 2563 – 30 พ.ย. 2563) และรอบ 2/2564 (1 ธ.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2564)

ลำดับที่ เรื่อง update ผู้ใช้ permission
1 Objectives and Key Results 2564 2564-01-14 ทุกคน public
2 เกณฑ์ภาระงานที่ส่วนงานกำหนด16 คะแนน ปี 2564 2564-01-11 ทุกคน public
3 แผนปฏิบัติงานสำนักงานสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ปี 2564 2564-01-13 ทุกคน public
4 แผนพัฒนารายบุคคลล (IDP) ปี 2564 – คันธรส 2564-01-13 คันธรส public
5 แผนพัฒนารายบุคคลล (IDP) ปี 2564 – วิรัช 2564-01-13 วิรัช public
6 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปี 2564 – จรรยา 2564-01-13 จรรยา public
7 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปี 2564 -จิมรี 2564-01-12 จิมรี public
8 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปี 2564 – ณภัทรชนก 2564-01-13 ณภัทรชนก public
9 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 2564-06-4 ทุกคน public

เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (บางรายการต้อง login PSU-Gmail ก่อนเปิด)
1. 2563-09-02 สไลด์คะแนนส่วนงานที่คณะกำหนด16percent  – ใช้ login PSU-gmail
2. ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
(จิมรี / ณภัทรชนก / จรรยา -ใช้ login PSU-Gmail)
3. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล ม.อ.)
4
. KM-สรุป ขั้นตอนการทำตารางสรุปข้อมูลด้วย Pivot table จาก Excel (จรรยา)

รายงานผล TOR Online รอบ 1/2564 (4 – 22 ม.ค.)
– ข้าราชการและลูกจ้างประจำ รายงานผล 5 เดือน (1 ก.ค. 2563 – 30 พ.ย. 2563) และประเมินผลการปฏิบัติงาน
– พนักงานฯ รายงานผล 5 เดือน (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 – 30 พ.ย. 2563) และประเมินเฉพาะ ภาระงานส่วนงานกำหนด รอบที่ 1

จัดทำแผน TOR Online รอบ 2/2564 (25 ม.ค. – 5 ก.พ.)
– ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เขียนแผนการปฏิบัติงาน 6 เดือน (1 ธ.ค. 2563 – 31 พ.ค. 2564) ส่งหัวหน้าให้เห็นชอบกับแผน
– พนักงานฯ ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ


ภาระงานที่คณะฯ กำหนด พ.ศ.2563
1. 2563-01-22 แผนงาน KM บุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ปี 2563
2. 2563-01-30 โครงการพัฒนางาน ลดการใช้กระดาษในการส่งเอกสารและแจ้งเวียน 100%
3. 2563-03-01 กิจกรรม 5 สำนักงานภาควิชา
3. 2563-07-09 รายงานถอดบทเรียน เรื่องการบันทึกภาระงานสายสนับสนุน

รายงานผล TOR Online รอบ 1/2564 (4 – 22 ม.ค.)
– ข้าราชการและลูกจ้างประจำ รายงานผล 5 เดือน (1 ก.ค. 2563 – 30 พ.ย. 2563) และประเมินผลการปฏิบัติงาน
– พนักงานฯ รายงานผล 5 เดือน (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 – 30 พ.ย. 2563) และประเมินเฉพาะ ภาระงานส่วนงานกำหนด รอบที่ 1

จัดทำแผน TOR Online รอบ 2/2564 (25 ม.ค. – 5 ก.พ.)
– ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เขียนแผนการปฏิบัติงาน 6 เดือน (1 ธ.ค. 2563 – 31 พ.ค. 2564) ส่งหัวหน้าให้เห็นชอบกับแผน
– พนักงานฯ ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ

Search