โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 สถาบัน ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 สถาบัน ประจำปี พ.ศ.2562

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 สถาบัน ประจำปี 2562
ประชุมวิชาการ PSU-KKU-CMU Prosthodontic Symposium 2019 : Back to Basic in Prosthodontics
เพื่อให้นักศึกษาหลังปริญญาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานทางทันตกรรมประดิษฐ์และงานวิจัย
เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน จัดขึ้น ณ โรงแรม TR Rockhill อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Search