แบบฟอร์ม นศ.หลังปริญญา

แบบฟอร์ม นศ.หลังปริญญา

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาหลังปริญญา

 แบบฟอร์มของคณะและ รพ.ทันตกรรม
 ชนิดไฟล์       update     
 แบบฟอร์มขอใช้ psu passport (คณะ)ขยายเวลา  doc  29/10/63
 แบบฟอร์มขอเพิ่มเปลี่ยนแปลงยกเลิก User ระบบ HOSx   pdf  29/10/63
 เส้นทางระบบการขอ User HOSxp ของรพ  pdf  29/10/63
 ลิ้งค์ระบบ E-Request (ขอเพิ่มเปลี่ยนแปลงยกเลิก User ระบบ HOSxp (ใหม่)    05/02/64
 สไลด์แนะนำการเข้าใช้ระบบ E-Request (ขอเพิ่มเปลี่ยนแปลงยกเลิก User ระบบ HOSxp)  pdf  05/02/64
 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์จัดซื้อวัสดุ Implant/Attachment (หน้า-หลัง) pdf 23/01/67
 แบบฟอร์ม ลาป่วย-ลากิจของนักศึกษาหลังปริญญา doc 21/10/65
 คู่มือปฏิบัติงาน การขอทุนสนับสนุนโครงงานวิจัย*
 หลักสูตร
    update     
 1. ขั้นตอนและแบบฟอร์มขอทุนวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย ป.โท/ป.เอก 13/09/65
 2. ขั้นตอนและแบบฟอร์มขอทุนวิจัยจากราชวิทยาลัยฯ วุฒิบัตร 16/07/64
 3. ขั้นตอนและแบบฟอร์มขอทุนวิจัยเพิ่มเติมจากกองทุนวิจัยและเงินรายได้คณะ วุฒิบัตร/ป.โท/ป.เอก 16/07/64
 4. ขั้นตอนและแบบฟอร์มขอทุนวิจัยเพิ่มเติมจากเงินรายได้สาขา วุฒิบัตร 20/7/64
 5. ขั้นตอนและแบบฟอร์มขอทุนเสนอผลงานจากเงินรายได้สาขา วุฒิบัตร 30/7/64
 6. ขั้นตอนและแบบฟอร์มขอทุนเสนอผลงานจากเงินรายได้และกองทุนวิจัย วุฒิบัตร/ป.โท/ป.เอก 30/7/64
จัดทำโดย..คันธรส สนธิพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

Search