การจัดการความรู้ สายสนับสนุน

การจัดการความรู้ สายสนับสนุน

การจัดการความรู้ สายสนับสนุนสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่ ประเภทกิจกรรม เรื่อง สถานที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อ้างอิง
1ธค.2563-28 กพ.2564 พัฒนางานประจำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโปรแกรมบันทึกกิจกรรมบุคลากรสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ด้วยโปรแกรม Microsoft access สนง สาขาวิชา

จรรยา ชื่นอารมณ์
/  จิมรี แก้วงาม
/ ณภัทรชนก มหาเกตุ/ คันธรส สนธิพิพัฒน์/ วิรัช สงวารี

โปรแกรมใช้งานประจำคอมพิวเตอร์ของจิมรีและณภัทรชนก (Link1)
(Link2)

1-31 มิย.2564 พัฒนางานประจำ การพัฒนาระบบคลังสารเคมี ของห้องปฏิบัติการทันตวัสดุ ตามข้อกำหนด Esprel ห้องปฏิบัติการทันตวัสดุ

จรรยา ชื่นอารมณ์

โปรแกรมใช้งานประจำคอมพิวเตอร์ของจรรยา Link

7 พค.2564  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน  Wordpress สำหรับ admin ของหน่วยงานในคณะทันตแพทยศาสตร์  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จรรยา ชื่นอารมณ์ (วิทยากร)/ ณภัทรชนก มหาเกตุ/นิตตยา  ตรีสุวรรณ/ บริรักษณาพิไล รัตนพงศ์/ กฤษณะ พิมพ์พงศ์/ วรวรรณ  พฤษศรี/ รณิดา  อำภา

Link เอกสารประกอบกิจกรรม

1มค.-30มิย.2564 OKR 1/2564 ระบบการตรวจสอบปริมาณผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ของ นศ.หลังปริญญา สาขาวิชา

ผศ.จักรี องค์เทียมสัคค์/ จรรยา ชื่นอารมณ์/ ณภัทรชนก มหาเกตุ/ คันธรส สนธิพิพัฒน์/วิรัช สงวารี

Link รายงานผลดำเนินการแล้ว เมื่อ 13/9/2564 (วีดีโอครึ่งแรก) 

Link 15 หน่วยงานที่ได้รับคำชื่นชมในการเสนอ OKR

1กค.-31ธค.64 OKR 2/2564 การตรวจสอบและค้นหาครุภัณฑ์ของสาขาวิชา สาขาวิชา

จรรยา ชื่นอารมณ์
/  จิมรี แก้วงาม
/ ณภัทรชนก มหาเกตุ/ คันธรส สนธิพิพัฒน์/ วิรัช สงวารี

2565 พัฒนางานประจำ การพัฒนาระบบบันทึก สืบค้นเอกสารอ้างอิงและมาตรฐานการทดสอบทางทันตวัสดุ  ห้องปฏิบัติการทันตวัสดุ

จรรยา ชื่นอารมณ์/ วิรัช สงวารี

รอดำเนินการ

2565 พัฒนางานประจำ การพัฒนาโปรแกรมบันทึก สืบค้นและปรับปรุงข้อมูลบุคลากรสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ด้วยโปรแกรม Microsoft access สนง สาขาวิชา

จรรยา ชื่นอารมณ์
/ คันธรส สนธิพิพัฒน์

รอดำเนินการ

2565 พัฒนางานประจำ การพัฒนาโปรแกรมบันทึก ข้อมูลนักศึกษาหลังปริญญาสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ด้วยโปรแกรม Microsoft access สนง สาขาวิชา

คันธรส สนธิพิพัฒน์ / จรรยา ชื่นอารมณ์

รอดำเนินการ

Search