กิจกรรมอื่นๆของสาขาวิชา

กิจกรรมอื่นๆของสาขาวิชา
สัมมนาสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ.2566
งานมุทิตาจิต 16 กย. 2565
สัมมนาสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ.2565
งานมุทิตาจิต 1 กย. 2564
สัมมนาสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ.2564
งานมุทิตาจิต ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปัญญายงค์ 29 กย.2563
สัมมนาภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ.2563

Search