ผศ.ทพ.ไพฑูรย์ ดาวสดใส

ผศ.ทพ.ไพฑูรย์ ดาวสดใส

Asst. Prof.Paitoon Daosodsai, D.D.S.

Head of the Department of Prosthetic Dentistry

Education

2014 – Diplomate,Thai Board of Prosthodontics
Dip. in Clin. Sc. (Prosthodontics)
DDS, Prince of Songkhla University

Contact address
Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dentistry,
Prince of Songkhla University, Hatyai, Songkla, 90112
Telephone: +66-(0)7428-7560
Email address :

Publication
1. วรพงษ์ ปัญญายงค์ ไพฑูรย์ ดาวสดใส และจรรยา ชื่นอารมณ์. การเปรียบเทียบแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อน 6 ยี่ห้อ ระหว่างการบ่มโดยการต้มระยะสั้นและการบ่มโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ. ว.ทันต. 48:230-236, 2541.
2. Chanya Chuenarrom, Pojjanut Benjakul, Paitoon Daosodsai. Effect of Indentation Load and Time on Knoop and Vickers Microhardness Tests for Enamel and Dentin. Mater Res. 2009,12(4):473-476.
3. Chanya Chuenarrom, Paitoon Daosodsai, Pojjanut Benjakul. Erosive potential of low pH swimming pool water on dental enamel. J Health Res. 2010, 24(2):91-94.
4. พิเชษฐ์ เจริญผล จรรยา ชื่นอารมณ์ ไพฑูรย์ ดาวสดใส พจนรรถ เบญจกุล.การออกแบบและสร้างเครื่องพีเอชไซคลิ่งอัตโนมัติเพื่อศึกษาการสึกของฟัน. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 15(1):61-66, 2555.
5. Chanya Chuenarrom, Paitoon Daosodsai, Pichate Charoenphol. Effect of excessive trichloroisocyanuric acid in swimming pool water on tooth erosion. Songklanakarin J. Sci. Technol. 36 (4), 445-450, Jul. – Aug. 2014.
6. พิมพ์วิภา เศรษฐวรพันธ์ ทรงชัย ฐิตโสมกุล ไพฑูรย์ ดาวสดใส. คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากและความสัมพันธ์กับคุณภาพฟันเทียมและประสิทธิภาพการบดเคี้ยวที่ประเมินด้วยดัชนี OHIP-EDENT ในรูปแบบภาษาไทย. ว.ทันต. 64:26-46, 2557.
7. จักรี องค์เทียมสัคค์ ไพฑูรย์ ดาวสดใส จรรยา ชื่นอารมณ์ พจนรรถ เบญจกุล. แนวทางการควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำเพื่อลดการเสี่ยงฟันสึกของผู้ใช้บริการ ว.ทันต.สงขลานครินทร์,  4(2):1-13, 2559
8. จักรี องค์เทียมสัคค์, ไพฑูรย์ ดาวสดใส, จรรยา ชื่นอารมณ์. ค่าพีเอชวิกฤติของน้ำในสระว่ายน้ำต่อความเสี่ยงฟันสึก. ว.ทันต.สงขลานครินทร์,  4(2):28-36, 2559.
9. ชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์, ไพฑูรย์ ดาวสดใส, กมลพันธ์ เนื่องศรี. ผลของความแข็งผิววัสดุปรับสภาวะเนื้อเยื่อหลังจากการใส่สารสกัดน้ำมันหอมระเหยตะไคร้. ว.ทันต.สงขลานครินทร์, ปีที่ 7ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2562 หน้า 71-83.

Conference and Proceeding
1.W. PANYAYONG, P. DAOSODSAI, and C.CHEUNARROM . Comparison of Transverse Strength of 6 Heat-cured Acrylic Resins between Short Wet-cured and Microwave-cured Techniques. The IADR/AADR/CA DR 80th General Session (March 6-9, 2002), San Diego, California,USA.
2. P. DAOSODSAI, S. BURANADHAM, W. PANYANONG, and S. RATANASATHIEN. The Effect of Dentin Desensitizers on Crown Retention. 20th Annual Scientific Meeting of the Southeast Asia Division and Southeast Asia Association for Dental Education – 16th Annual Scientific Meeting (Sept. 1-4, 2005), Malacca, Indonesia.
3. Chanya Chuenarrom, Paitoon Daosodsai. In Vitro Study of Dental Enamel Erosion Caused by Low pH Swimming Pool Water Analyzed by Measuring Microscopy. Accepted for THE 27TH ANNUAL CONFERENCE OF THE MICROSCOPY SOCIETY OF THAILAND 2010 on 20-22 January 2010 in Koh Samui, Thailand.
4. พิเชษฐ์ เจริญผล, จรรยา ชื่นอารมณ์, ไพฑูรย์ ดาวสดใส, พจนรรถ เบญจกุล. การออกแบบและสร้างเครื่องพีเอชไซคลิ่งอัตโนมัติเพื่อศึกษาการสึกของฟัน. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ประจำปี  2554. 25-26 พฤษภาคม 2554 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (Proceeding)

Search