ทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โครงานพิเศษ งานวิจัย การศึกษาหลังปริญญา ทันตแพทยศาสตร์

ประกาศทุน

  1. ประกาศทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โครงานพิเศษ งานวิจัย การศึกษาหลังปริญญา ทันตแพทยศาสตร์

แบบฟอร์ม

1 การขออนุมัติใช้เงินกองทุนวิจัย
   1.1 หนังสืออนุมัติใช้เงินทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ฯ
   1.2 แบบเสนอขอรับทุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ฯ
   1.3 ใบสำคัญรับเงิน
   1.4 สัญญายืมเงิน
2 การขออนุมติเบิกจ่ายเงินกองทุนวิจัย
   2.1 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ฯ และขอแต่งตั้ง                        คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
   2.2 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ฯ และขอเปลี่ยนแปลง                  รายการค่าใช้จ่าย พร้อมขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ                      (กรณี เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย)
   2.3 รายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย                              เพื่อวิทยานิพนธ์ฯ
   2.4 ใบตรวจรับพัสดุ
3 การขออนุมติเบิกจ่ายเงินกองทุนวิจัย
   3.1 ขออนุมัติคืนเงินทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ฯ พร้อมดอกเบี้ย

   *** หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ฯ ***                                   (ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบัณฑิตวิทยาลัย) คลิ๊ก!!

ขั้นตอนการขอรับทุน

ผู้รับผิดชอบดูแล


นางสาวปรียาภัทร์ ยอดทอง
(นักวิชาการอุดมศึกษา)
Email : peeyapat.y@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 074-287533

Search