1. สำนักงานบริหารคณะ

งานการศึกษา ED
งานคลังและพัสดุ SU
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ IT
งานบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายและแผน HR
หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย RD

2. กลุ่มวิชาการ

สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว OB
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ PS
สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน PV
สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์ CO
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก OD
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล OS

3. กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์วิจัยกลางทางทันตกรรม RD
สถานวิจัย
 -ศูนย์วิจัยเนื้อเยื่อเพื่อกะโหลกศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกร COE
-ศูนย์วิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด COE
 สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ RD
หน่วยวิจัยทางทันตกรรม RD

4. กลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม

งานสื่อสารองค์กร CC
ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้และการศึกษาต่อเนื่อง ROHC

โรงพยาบาลทันตกรรม

งานอาคาร วิศวกรรม และซ่อมบำรุง EN
ฝ่ายรักษาพยาบาล HOS

Search