ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์

39 ปี

แห่งประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์

พ.ศ. ๒๕๒๖
พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2526 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายทันตแพทย์สู่ชุมชนชนบทในภาคใต้ ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ ผลิตทันตบุคลากรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและระดับวุฒิบัตร โดยจัดการเรียนการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้าน วิชาการสาขาต่าง ๆ และด้านการวิจัย

นอกจากนี้ คณะยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางทันตกรรมของภาคใต้ โดยมีโรงพยาบาลทันตกรรมซึ่งเป็นศูนย์กลางวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรม และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่สู่ชุมชนชนบท ได้แก่ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อออก ไปให้บริการ แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการเข้าถึงทันตแพทย์เป็นไปได้ยาก เป็นต้น

ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากมาย จากเจตนารมณ์เดิมที่ผลิตทันตแพทย์สนองความต้องการของชุมชนภาคใต้ มาเป็นการตอบสนองประชากรทั้งประเทศ รวมทั้งขยายบทบาททางวิชาการสู่ระดับนานาชาติมากขึ้น

สาขาวิชา

คณะทันตแพทยศาสตร์
ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา รับผิดชอบดังนี้

1. สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว

จัดการเรียนการสอนในเรื่องชีววิทยาช่องปาก ตั้งแต่เรื่องกำเนิดและพัฒนาการของฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องภายในกระดูกขา กรรไกร โครงสร้าง หน้าที่ ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในช่องปาก และความเกี่ยวข้องกับการรักษาในคลินิกของฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยละเอียด ในส่วนของระบบการ บดเคี้ยวจะเน้นเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและการทำงานของฟันแต่ละซี่ รวมถึงอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการบดเคี้ยวและการสบฟัน นอกจากนี้ ภาควิชายังรับผิดชอบการสอนในเรื่องของชีวสถิติ และกระบวนการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำสถิติและการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพทันตแพทย์ต่อไป

2. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

จัดการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการรักษาผู้ป่วยทางด้านการใส่ฟันเทียมชนิดต่าง ๆ และการทำอวัยวะเทียมบนใบหน้าและขากรรไกร (Maxillofacial Prostheses) โดยศึกษาวิธีการตรวจ บันทึกประวัติ ลักษณะกายวิภาคในช่องปาก เทคนิคการพิมพ์ปาก และวิธีการสบฟันที่ผิดปกติ เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับการใส่ฟันเทียม โดยฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและคลินิกในการออกแบบซ่อม เตรียมฟันและใส่ฟันเทียมทั้งแบบถอดได้บางส่วนและฟันเทียมทั้งปาก รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการใส่ฟันเทียม นอกจากนี้ ภาควิชายังรับผิดชอบการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับวัสดุทางทันตกรรม ได้แก่ ทันตวัสดุ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทันตกรรมประเภทต่าง ๆ โดยศึกษาคุณสมบัติ ชนิดหรือประเภทและประโยชน์ของวัสดุ รวมทั้งวิธีการใช้ การเก็บรักษาและการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ

3. สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน

จัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักศึกษามีความคิดรวบยอดในปรัชญาด้านทันต กรรมป้องกัน และมุ่งเน้นให้นักศึกษาให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วย ภายใต้จิตสำนึกและบนหลักการของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การดำเนินงานในภาควิชาได้แบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชาคือ

3.1 อนุสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

จัดการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาสามารถประมวลวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคม และมานุษยวิทยาที่เกี่ยวข้อง มาผสมผสานกับวิชาการต่าง ๆ ทางสาธารณสุขศาสตร์ไปใช้ในการค้นหาปัญหาสุขภาพช่องปากที่สำคัญในชุมชน รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาและประเมินผลอย่างถูกต้องและเป็นระบบ สามารถเลือกใช้กลวิธีทางทันตกรรมส่งเสริมและทันตกรรมป้องกัน ในการแก้ไขสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยและชุมชนโดยใช้ความรู้ความเข้าใจทางวิทยา ศาสตร์พื้นฐาน ความรู้ความชำนาญทางคลินิกมาผสมผสานความรู้ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้มีการสอดแทรกประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษาในการปฏิบัติงานในชุมชน จริง โดยนักศึกษาจะได้ออกฝึกปฏิบัติงานในชุมชนและโรงเรียน

3.2 อนุสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

จัดการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาสามารถวินิจฉัยความผิดปกติของการสบฟันและ โครางสร้างของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมถึงความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของความผิดปกติ เพื่อประโยชน์ในงานป้องกันและรักษาขั้นต้นในกรณีที่มีความผิดปกติไม่รุนแรง และสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ในกรณีที่มีความผิดปกติรุนแรง

3.3 อนุสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

จัดการเรียนการสอนเน้นการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะนำมาสู่ประชากรในชุมชนที่มีสุขภาพช่องปากที่ดี การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ กระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมทั้งพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความสำคัญ เพื่อนำไปสู่การวางแผนทางทันตกรรมป้องกันที่เหมาะสมและการตรวจรักษาที่ถูก ต้อง

4. สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์

จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการให้บริการด้านการบูรณะฟันที่ยังมีชีวิต ไม่มีชีวิตและฟันที่สูญเสียไป รวมทั้งเนื้อเยื่อปริทันต์ให้อยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด และสามารทำงานได้ตามปกติ โดยนักศึกษาจะลงปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและลงปฏิบัติงานในคลินิก เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโดยการอุดฟัน รักษาคลองรากฟัน การใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น และการรักษาโรคเหงือกโดยวิธีต่าง ๆ การดำเนินงานในภาควิชาได้แบ่งออกเป็น 4 อนุสาขาวิชาคือ


4.1 อนุสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นงานด้านบูรณะฟันธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ ป้องกันและให้การรักษารอยโรคของฟันธรรมชาติ ซึ่งรอยโรคนี้อาจเป็นการผุ การสึกจากสาเหตุต่าง ๆ ความผิดปกติของฟัน รวมถึงฟันที่มีสีผิดปกติและฟันที่มีการแตกหัก

4.2 อนุสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถวินิจฉัยโรคของพัลป์และเนื้อ เยื่อรอบปลายรากฟันชนิดต่าง ๆ ตลอดจนสามารถให้การรักษาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

4.3 อนุสาขาวิชาครอบและสะพานฟัน

จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ขอบข่ายงานครอบและสะพานฟัน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุทันตกรรมที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้ขั้นตอนในการทำงานครอบและสะพานฟันโดยมีการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติ การและในคลินิก ซึ่งนักศึกษาจะต้องสามารถวินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษาในงานครอบและสะพานฟันแก่ผู้ป่วยได้

4.4 อนุสาขาวิชาปริทันตวิทยา

จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถวินิจฉัยโรคทางปริทันตวิทยาชนิด ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถให้การรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในงานป้องกันและรักษาโรคปริทันต์ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญมากอันหนึ่งทางทันตสุขภาพของประชาชนชาวไทย

5. สาขาวิชาศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียล

จัดการเรียนการสอนการวิจัยและให้บริการเกี่ยวกับงานด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำการตรวจ วินิจฉัย และวางแผนการรักษาและให้การรักษาทางศัลยกรรมช่องปาก เช่น การถอนฟัน การผ่าตัดฟันคุด การผ่าตัดปลายรากฟัน การรักษาอุบัติเหตุที่เกิดต่อฟันและกระดูกขากรรไกร การรักษาภาวะติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้า รวมถึงมีความเข้าใจถึงการรักษาความเจ็บปวดบริเวณใบหน้า การรักษาถุงน้ำและเนื้องอกของกระดูกขากรรไกร การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันและกระดูกขากรรไกร ทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือเนื่องจากอุบัติเหตุ การผ่าตัดเพื่อการใส่ฟันเทียมรวมถึงรากฟันเทียม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทั่วไปและวิสัญญีวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์

6. สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

จัดการเรียนการสอน การบริการและการวิจัยเกี่ยวกับโรคชนิดต่าง ๆ ที่พบในช่องปาก อวัยวะข้างเคียง ในด้านของการตรวจพิเคราะห์โรค การใช้ภาพถ่ายรังสีและวิธีต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการมาประกอบการรักษาทางยา การดำเนินงานในภาควิชาได้แบ่งออกเป็น 4 อนุสาขาวิชาคือ

6.1 อนุสาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก

จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักทั่วไปทางพยาธิวิทยา ทางระบบและพยาธิวิทยาช่องปาก โดยเน้นเกี่ยวกับสาเหตุและกลไกของการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ การติดเชื้อจุลชีพและภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน โรคทางระบบและโรคที่พบในช่องปาก ตลอดจนถึงความสัมพันธ์ของโรคทั้งสองนี้ ลักษณะพยาธิสภาพที่เห็นด้วยตาเปล่าและด้วยกล้องจุลทรรศน์ พร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพยาธิสภาพและลักษณะทางคลินิก

6.2 อนุสาขาวิชาจุลชีววิทยา

จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพื้นฐานและกลไกการติดเชื้อจุลชีพในช่องปาก ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับร่างกาย การตรวจสอบความไวของยาต่อเชื้อ การป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อ วิธีทำให้ปราศจากเชื้อในงานทันตกรรม หลักวิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ รวมถึงการแปลผลการทดสอบในป้องปฏิบัติการ

6.3 อนุสาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง รังสีวิทยาของฟัน กระดูกขากรรไกรและอวัยวะที่เกี่ยวข้องในช่องปาก ตั้งแต่พื้นฐานของการเกิดรังสี ผลทางชีวภาพ อันตรายจากรังสีและวิธีป้องกัน ขบวนการในการเกิดภาพรังสี วิธีถ่ายภาพรังสีบริเวณใบหน้าแบบต่าง ๆ ตลอดจนบทบาทของภาพรังสีในการให้การวินิจฉัยโรค

6.4 อนุสาขาวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก

จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ในการตรวจในช่องปาก การส่งตรวจทางรังสีและห้องปฏิบัติการ การให้การวินิจฉัยและรักษารอยโรคต่าง ๆ ในช่องปาก ให้การบำบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม และการดูแลรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบร่วมด้วย

 

Search