สื่อประชาสัมพันธ์

VDO คณะทันตแพทยศาสตร์

แนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์ ภาษาไทย
 Introduction to the Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University
แนะนำหลักสูตรหลังปริญญา

LOGO คณะทันตแพทยศาสตร์


LOGO 40 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์
ZOOM BACKGROUND


TEMPLATE POWERPOINT


ภาพบรรยากาศคณะทันตแพทยศาสตร์


Search