ทีมบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์

คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์


รศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
E-mail

รองคณบดี


ผศ.ดร.ทพญ. ศศิวิมล เสนาะกรรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน

Email : sanohkan.psu@gmail.com

รศ.ดร.ทพ. อุดม ทองอุดมพร
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

Email : udom.t@psu.ac.th

รศ.ดร.ทพญ. ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา วิจัย และสารสนเทศ

Email : srisurang.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.ทพญ. จรัญญา หุ่นศรีสกุล
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

Email : jaranya.hu@psu.ac.th

ผศ.ทพ. นฤทธิ์ ลีพงษ์
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

Email : dentcare@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายต่างๆ


ผศ.ทพ. ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
ผศ.ทพ. วรรธนะ พิธพรชัยกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการเพื่อสังคม
ผศ.ดร.ทพญ. สุภาวดี เนาว์รุ่งโรจน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ผศ.ดร.ทพ. ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผศ.ดร.ทพญ. ศิษฎา ตันนุกิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาพรีคลินิก
อ.ดร.ทพญ. ผุสดีพร ธรรมจารึก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
อ.ดร. นันทิยา พาหุมันโต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
อ.ทพ. สิทธิโชค เตียวอนันต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านการบริการ
ทพ. ปรีชา นราประเสริฐกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านประกันคุณภาพ
รศ.ดร.ทพญ. สุพัชรินทร์ พิวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อ.ทพญ. ศีดา ณ นคร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Search