ทีมบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์

คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์


ศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

Email : chidchanok.l@psu.ac.th

รองคณบดี


รศ.ดร.ทพญ. ศศิวิมล เสนาะกรรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารงานคลังและพัสดุ

Email : sanohkan.psu@gmail.com

รศ.ดร.ทพ. อุดม ทองอุดมพร
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

Email : udom.t@psu.ac.th

รศ.ดร.ทพญ. ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการศึกษาหลังปริญญา

Email : srisurang.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.ทพญ. จรัญญา หุ่นศรีสกุล
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

Email : jaranya.hu@psu.ac.th

ผศ.ทพ. นฤทธิ์ ลีพงษ์
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

Email : dentcare@gmail.com

รศ.ดร.ทพญ. สุภาวดี เนาว์รุ่งโรจน์
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

Email : supawadee.n@psu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายต่างๆ


ผศ.ทพ. ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา
ผศ.ทพ. วรรธนะ พิธพรชัยกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม
ผศ.ดร.ทพ. ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผศ.ดร.ทพญ. ศิษฎา ตันนุกิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาพรีคลินิก
อ.ดร.ทพญ. ผุสดีพร ธรรมจารึก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
รศ.ดร.ทพญ. สุพัชรินทร์ พิวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
อ.ดร. นันทิยา พาหุมันโต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
อ.ทพ. สิทธิโชค เตียวอนันต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านบริการและสิ่งแวดล้อม
ทพ. ปรีชา นราประเสริฐกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.ทพญ. จันทร์พิมพ์ หินเทาว์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.ทพ. ศักรินทร์ ตั้งโพธิธรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาคลินิก
อ.ดร.ทพ. สุพลเทพ ตีระกนก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

Search