ทีมบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์

คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์


รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

Email : songchai.t@psu.ac.th

รองคณบดี


อาจารย์ ดร.ทพญ. สุพิชชา ตลึงจิตร
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

Email : supitcha.t@psu.ac.th

ผศ.ทพ. จักรี องค์เทียมสัคค์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

Email : chakree.o@psu.ac.th

รศ.ดร.ทพญ. สุกัญญา เธียรวิวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

Email : stianviwat@gmail.com

รศ.ทพ.นพ. สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

Email : surapong.v@psu.ac.th

ศาสตราจารย์ ทพ.บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการนักศึกษา

Email : boonlert.k@psu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายต่างๆ


ผศ.ดร.ทพญ. จันทร์พิมพ์ หินเทาว์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร.ทพ. จิรายุ เรืองรุ่งโสม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์.ทพ. ศักรินทร์ ตั้งโพธิธรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทพ. ปรีชา นราประเสริฐกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านพัฒนาคุณภาพ
ทพญ.พรรณิภา ถาวรพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านบริการ

Search