โครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ แบ่งโครงสร้างภายใน ดังนี้

กลุ่มงานบริหารคณะ

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายและแผน
  – หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
  – หน่วยนโยบายและแผน
  – สำนักงานคณบดี
 • งานคลังและพัสดุ
  – หน่วยคลัง
  – หน่วยพัสดุ
 • งานการศึกษา
  – ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
  – กิจการนักศึกษา
  – บัณฑิตศึกษา
  – วิเทศสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้วยตนเอง ห้องปฏิบัติการกลาง
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

กลุ่มงานวิชาการ

 • สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
 • สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
 • สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน
 • สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์
 • สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
 • สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

 • ศูนย์วิจัยกลางทางทันตกรรม
 • สถานวิจัย
  – ศูนย์วิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด
  – ศูนย์วิจัยเนื้อเยื่อเพื่อกะโหลกศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกร
 • หน่วยวิจัยทางทันตกรรม
 • สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

กลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม
ประกอบด้วย

 • งานสื่อสารองค์กร ประกอบด้วย โสตทัศนศึกษา ประชาสัมพันธ์ และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปีสมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • โรงพยาบาลทันตกรรม
  – ฝ่ายสนับสนุนงานบริการการรักษา/อำนวยการและธุรการโรงพยาบาล ประกอบด้วย หน่วยเงินรายได้ หน่วยเภสัชกรรม หน่วยเวชระเบียน หน่วยเวชภัณฑ์กลาง  หน่วยปฏิบัติการทันตกรรม
  – ฝ่ายการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย หน่วยคลินิกบริการและเบ็ดเสร็จ หน่วยคลินิกบัณฑิตและเฉพาะทาง1 หน่วยคลินิกบัณฑิตและเฉพาะทาง หน่วยคลินิกรวม1   หน่วยคลินิกรวม2 หน่วยคลินิกรวม3 หน่วยคลินิกรังสี  หน่วยห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วย  ศูนย์แก้ไขฟื้นฟูสภาพความผิดปกติ  ขากรรไกร ใบหน้า และการบดเคี้ยว ศูนย์ดิจิตอลทางทันตกรรม (Digital  Dentistry Center) คลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลา
  – งานอาคาร วิศวกรรม และซ่อมบำรุง
 • ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ และการศึกษาต่อเนื่อง

Search