ระบบสารสนเทศบุคลากร

ระบบสารสนเทศ
เช็คอีเมล์
(PSU :: Webmail)
ระบบเอกสารมหาวิทยาลัย
(E-DOC) ใหม่
ระบบสารสนเทศบุคลากร
(MIS-DSS)
ระบบค้น
หมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้น
เงินเดือน
ระบบสืบค้น
ไปรษณียภัณฑ์
KM การจัดการความรู้
ระบบภาระงานที่ส่วนงานกำหนด
(TOR 16 คะแนน 20%)
ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ – วัสดุ
ระบบรายงาน
สำหรับผู้บริหาร
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบคลังพัสดุออนไลน์ 
ระบบกรอกคำขอใช้บริการ (E-request)

Search