หอประวัติ

หอประวัติศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ประวัติ ความเป็นมา และ วิวัฒนาการของงานทันตกรรมทั้งระดับสากล ประเทศ และท้องถิ่นหาดใหญ่ ที่สำคัญยังเป็นแหล่งรวบรวม ความเป็นมา และพัฒนาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งใน ปี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน

หอประวัติศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มดำริให้ก่อตั้งขึ้นในสมัย ผศ.ทพ.ณรงค์ สุขสุอรรถ เป็นคณบดี โดยได้แต่งตั้งคณะทำงาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2541 ใช้ชื่อว่า คณะกรรมการโครงการจัดทำหอเกียรติยศ แต่เนื่องจาก อุปสรรคและความไม่พร้อมหลายด้านจึงไม่สามารถก่อตั้งได้สำเร็จในช่วงนั้น

 

        ในปี พ.ศ.2550 ในวาระที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เตรียมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้ง รศ.ทพ.วิลาศ สัตยสัณห์สกุล คณบดี ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ “หอประวัติศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนทุนก่อสร้างทั้งหมดจากศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มทำการก่อสร้าง รวบรวมเรื่องราว และ วัสดุอุปกรณ์ จากบุคลต่างๆ ทั้งในหาดใหญ่และที่อื่นๆ ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2551 จนสามารถเปิดให้เยี่ยมชมครั้งแรกในวันที่ 11 พ.ย. 2551 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จากสถาบันต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชม

หอประวัติศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แบ่งออกเป็น 3 โซน คือ

  1. โซนพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวถึง พระมหากรุณาธิคุณของราชวงค์ต่อวงการทันตแพทยศาสตร์ และต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. โซนประวัติความเป็นมา งานทันตกรรม กล่าวถึงประวัติ ความเป็นมา และพัฒนาการของการดูแลสุขภาพช่องปากและ การรักษาทางทันตกรรม ทั้งระดับสากล ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น
  3. โซนประวัติความเป็นมาของคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          การจัดแสดงจะประกอบด้วย ข้อมูล ในส่วนของนิทรรศการฝาผนังและการจัดแสดงสิ่งของ รวมทั้งสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ โดยในส่วนของสารสนเทศ ได้บรรจุ ข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะทันตแพทยศาสตร์ และเรื่องราวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทันตกรรมที่หลากหลาย

Search