ชมรมศิษย์เก่า

ชมรมศิษย์เก่า
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์ชมรม

  • เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างสมาชิกตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  • ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก คณะ มหาวิทยาลัย และสังคม
  • เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของศิษย์เก่าและคณะ

Search