ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาทันตแพทย์  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Oral Presentation Dental student ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 20 ระดับนานาชาติ เรื่อง Moving Together Towards The New Dental Era ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566 ณ Royal Cliff Hotels Group and Peach Exhibition Exhibition hall จังหวัดชลบุรี

ซึ่งผลงานการวิจัยเรื่อง ” เจลเม็ดนิ่มกระตุ้นน้ำลายสำหรับผู้ป่วยปัญหาปากแห้งน้ำลายน้อย ” ของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 โดยมีทีมนักศึกษาผู้วิจัย ประกอบไปด้วย นทพ. ณัฏฐณิชา อินทร์ทองปาน , นทพ.ขวัญชนก หลักเมือง , นทพ.กุลจิรา สังขภิญโญ และมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ขวัญจิต อึ้งโพธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Search