คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ผู้แทนคณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสรับตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สรรพัชญ์   นามะโน   ประธานกรรมการ
  2. อาจารย์ ทพ.ธงชาติ   ศิริพันธ์     อนุกรรมการ
  3. ศาสตราจารย์คลินิก ดร.ทพ.วิชญ  กาญจนะวสิต     อนุกรรมการ
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชูชัย   อนันต์มานะ   อนุกรรมการ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ฉันทนา   ตุลาพรชัย       อนุกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้  คณะอนุกรรมการได้มีการตรวจเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการฝึกอบรมฯ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น คลินิกบัณฑิตศึกษา ห้องสมุด Practical Lab ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม ห้องปฏิบัติการโครม-โคบอลท์และพอร์ซเลน หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เป็นต้น

Search