คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

       วันที่ 3 สิงหาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ศ.ดร. ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ รศ. ดร. ทพ. อุดม ทองอุดมพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และ รศ. ดร. ทพญ. ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการศึกษาหลังปริญญา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นำโดยนายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ทพ.ธนากร ศฤงคารชยธวัช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหงัวดพังงา ทพญ.สุธาสินี สงวนเชื้อ ทันตแพทย์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ศิษย์เก่าจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วัตถุประสงค์ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลของจังหวัดพังงามาใช้เพื่องานส่งเสริมทันตสุขภาพอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมศักยภาพการทำงานวิจัยแบบ R2R (Routine to Research) ให้บุคลากรด้านทันตสาธารณสุขของจังหวัดพังงา

              On 3 August 2023, the MoU signing ceremony between Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University (PSU) and Phang Nga Provincial Public Health Office was held at Phang Nga Provincial Public Health Office. In this regard, our Prof. Dr. Chidchanok Leethanakul, Dean of Faculty of Dentistry, PSU, Assoc. Prof. Dr. Udom Thongudomporn, Vice Dean for Academic and International Affairs and Assoc. Prof. Dr. Srisurang Suttapreyasri, Vice Dean for Research and Postgraduate Education took part in the ceremony and were welcomed by Dr.Chawanon Im-Aab, Phang Nga Provincial Public Health Medical Doctor, Dr. Thanakorn Saruengkachayathawat, Phang Nga Deputy Provincial Public Health Medical Doctor and Dr. Suthasinee Sanguanchuea, alumni of the Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University. The objectives of the MoU are to support the systematic application of database of the Phang Nga Provincial Public Health Office for dental health promotion, to support dental health personnel at the Phang Nga Provincial Public Health Office in conducting Routine to Research (R2R).

Search