คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับทีมเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับทีมเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพยศาสตร์ ผศ.ทพ.นฤทธิ์ ลีพงษ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม ทพ.ปรีชา นราประเสริฐกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านพัฒนาคุณภาพ และผู้บริหารตลอดจนทีมงานคุณภาพและบุคลากรโรงพยายาบาลทันตกรรม ร่วมให้การต้อนรับทีมเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ซึ่งประกอบด้วย น.อ.ภูริศร์ ชมะนันทน์ อาจารย์อาภรณ์ ชัยรัต ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2566

ซึ่งการเยี่ยมสำรวจในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลทันตกรรมได้ผ่านการการรับรองของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) ขั้น HA2 และจะพัฒนาเข้าสู่ขั้น 3 ต่อไป

Search