คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ก้าวสู่ทันตกรรมนานาชาติ 2023

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ก้าวสู่ทันตกรรมนานาชาติ 2023

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

Andaman Dental Congress 2023 

ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2566 ที่โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต

เพื่อเปิดตัว “ ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Digital Dental Center) ” โดยจะตั้งอยู่ที่สะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยได้รับเกียรติทาง ท่านอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมงานมาร่วมแบ่งปันความรู้แก่ทันตแพทย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้กล่าวรายงานความเป็นของการจัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า ” มหาวิทยาลัยแห่งคุณค่า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับแนวหน้าของโลก”

โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและในประเทศไทยประมาณ 300 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ในหลายๆ มิติ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพ ทําให้วงการทันตสาธารณสุขของประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

Search