คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดี

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ

” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สุพลเทพ ตีระกนก “

สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

ในโอกาสได้รับการอนุมันติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” สาขาทันตวัสดุศาสตร์ ( รหัส 3106 ) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราสระชุมครั้งที่437 (1/2567) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567

Search