คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท แฟม อินโนเวชั่น จำกัด

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท แฟม อินโนเวชั่น จำกัด

ผลักดันและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ศ.ดร. ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ และ รศ.ดร.ทพญ. สุภาวดี เนาว์รุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท แฟม อินโนเวชั่น จำกัด นำโดย คุณวรเวช ดานุวงศ์ กรรมการบริษัท และคุณอังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา

วัตถุประสงค์ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อผลักดันและพัฒนาผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมด้านทันตกรรม ออกไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะส่งเสริมให้ เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

Search