คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Can Tho University of Medicine and Pharmacy (CTUMP) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Can Tho University of Medicine and Pharmacy (CTUMP) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ทพ. จักรี องค์เทียมสัคค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.ทพ. จิรายุ เรืองรุ่งโสม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Can Tho University of Medicine and Pharmacy (CTUMP) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยพิธีลงนาม MOU ดังกล่าว นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และ ผศ.ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 215 ตึกสำนักงานอธิการบดี

On June 25th, 2024, Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University (PSU), led by Assoc.Prof.Dr.Songchai Thitasomakul, Dean of the Faculty of Dentistry, along with Asst. Prof. Chakree Ongthiemsak, Vice Dean for Academic and International Affairs and Dr. Chirayu Ruengrungsom, Assistant Dean for Postgraduate Studies and International Affairs, participated in the formal signing ceremony of an academic Memorandum of Understanding (MoU) at the university level. This ceremony was led by Asst. Prof. Dr. Niwat Keawpradub, PSU President, and Asst. Prof. Dr. Thakerng Wongsirichot, Vice President for Academic and International Affairs, held at Meeting Room 215, Office of the President Building.

Search