คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา2567 ในหลักสูตรนี้จะมีทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและทุนเงินเดือนให้นักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในคณะวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์

– เกรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป

– มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL , IELTS ,PSU-TEP, NEW PSU-TEP ,CU-TEP )

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– ประวัติส่วนตัว (Resume)

– สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

– สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ

– หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัวจากอาจารย์ 2 ท่าน (ตามแบบฟอร์ม)

ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ทาง Email : stianviwat@gmail.com (รศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ ) ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2567 นะคะ

Search