คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้ต้อนรับคณะทีมผู้บริหารจาก Can Tho University of Medicine and Pharmacy (CTUMP) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้ต้อนรับคณะทีมผู้บริหารจาก Can Tho University of Medicine and Pharmacy (CTUMP) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย ผศ.ทพ. จักรี องค์เทียมสัคค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.ทพ. จิรายุ เรืองรุ่งโสม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ ได้ต้อนรับคณะทีมผู้บริหารจาก Can Tho University of Medicine and Pharmacy (CTUMP) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย Assoc. Prof. Nguyen Thanh Tan รองอธิการบดี ในโอกาสนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ CTUMP ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

On June 25th, 2024, Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University (PSU), led by Asst. Prof. Chakree Ongthiemsak, Vice Dean for Academic and International Affairs and Dr. Chirayu Ruengrungsom, Assistant Dean for Postgraduate Studies and International Affairs, extended a warm welcome to an administrative delegation from Can Tho University of Medicine and Pharmacy (CTUMP), headed by Assoc. Prof. Nguyen Thanh Tan, Vice Rector. On this occasion, both parties engaged in discussions regarding academic collaboration and visited the DENT-PSU research laboratories.

Search