พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ระดับวิทยาเขต หาดใหญ่ (Good Practice) ประจำปี 2567

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ระดับวิทยาเขต หาดใหญ่ (Good Practice) ประจำปี 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วม พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ระดับวิทยาเขต หาดใหญ่ (Good Practice) ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ (รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่) เป็นผู้มอบรางวัลในพิธีฯ

ซึ่งในปีนี้บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ ” SODD System: Strategic Organization Development Dashboard ” โดย หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ร่วมกับงานนวัตกรรมดิจิทัลและศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ในวันรับรางวัล อาจารย์ ดร.ทพญ. สุพิชชา ตลึงจิตร (รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) พร้อม ศาสตราจารย์ ทพ.บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล เป็นตัวแทนทีมบริหาร และบุคลากรภายในคณะได้ร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานที่ได้รับรางวัล

Search