“พี่ พบ น้อง เตรียมความพร้อมทางคลินิก”

“พี่ พบ น้อง เตรียมความพร้อมทางคลินิก”

💜“พี่ พบ น้อง เตรียมความพร้อมทางคลินิก”💜

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาณ ห้องบรรยาย 4 ชั้น 6 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม”พี่ พบ น้อง เตรียมความพร้อมทางคลินิก” จากตัวแทนนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ดังนี้

💜 นทพ.สินธุวัฒน์ สุพิมพ์

💙 นทพ.ธีทัต ไชยพงศ์

💜 นทพ.ธมลวรรณ วงศ์บุบผา

💙 นทพ.ศลิษา สุทธินุ่น

ได้มาร่วมพูดคุยและแนะนำน้อง ๆ นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมตัวก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติทางคลินิก

On November 3, 2023 at Lecture Room 4, Floor 6, Building 3 Faculty of Dentistry Prince of Songkla University

Student Affairs Unit Organize the activity “Senior Meets Sibling, Prepare for Clinic” From representatives of 6th year dental students as follows:

💜Mr.Sinthawat Suphim

💙Mr.Teethat Chaiyapong

💜Ms.Thamonwan Wongbubpha

💙Ms.Salisa Suttinun

Came to talk and give advice to 4th year dental students to prepare for clinical practice.

Search